Všeobecné pravidlá (Pravidlá) pre používanie serveru www.amor.sk

Tieto pravidlá upravujú základné práva a povinnosti užívateľa a prevádzkovateľa (R. Boba, Horná 5368/46, 03861 Vrútky) pri využívaní služieb www.amor.sk (ďalej len Amor.sk). Registrácia používateľa na www.amor.sk je dobrovoľná, zaregistrovaním však používateľ súhlasí s pravidlami stanovenými prevádzkovateľom. Užívateľ, ktorý sa rozhodne sa zaregistrovať na www.amor.sk sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať.

Registráciou na Amor.sk užívateľ deklaruje, že všetky údaje ktoré vyplnil pri registrácií sú pravdivé. V prípade, že užívateľ poskytne registráciou údaje, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné údaje v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 122/2013"), nakoľko bude podľa nich možné osobu užívateľa priamo alebo nepriamo určiť, svojou registráciou dáva súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) a § 7 zákona č. 122/2013 so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi Amor.sk. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o akciách prevádzkovateľa. Poskytovanie údajov, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné v zmysle zákona č. 122/2013, je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním prípadných osobných údajov poskytuje užívateľ prevádzkovateľovi na dobu neurčitú

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu užívateľa a nesprístupniť danému užívateľovi prístup k využívaniu služieb na Amor.sk

Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na Amor.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:
- propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
- používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
- ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
- propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb
- propagovať detskú pornografiu
- používať stránku na propagáciu produktov alebo služieb
- otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
- uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie
- nešíriť poplašné správy alebo nespôsobiť iné nebezpečenstvo vážneho znepokojenia šírením nepravdivých údajov
- nepropagovať ani nepodporovať inú činnosť, ktorá sa v zmysle ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "trestný zákon") považuje za trestnú

Užívateľ nesmie využívať vykonať registráciu s menom inej osoby, resp. vytváranie falošných účtov, ktoré majú ostatných užívateľov priviesť v omyl. Uživateľ taktiež nie je oprávnený vytvárať duplicitné kontá a registrovať viacero osôb.

Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno ani využívať služby Amor.sk tak, aby mohlo dôjsť k poškodeniu alebo znefunkčneniu danej služby.

Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveroch nárok na žiadnu autorskú odmenu

Užívateľ je oprávnený získať len jeden užívateľský profil. V prípade preukázania opaku berie užívateľ na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený jeho profily bez upozornenia zrušiť

Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len fotografie a texty, ku ktorým má autorské práva.
Používateľ nesmie na serveri pridávať fotografie a texty, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií

Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť užívateľský profil podľa vlastného uváženia aj bez uvedenia dôvodu a bez nároku na kompenzáciu

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta uložené na serveri, pokiaľ dôjde k akémukoľvek napadnutiu, poškodeniu alebo úniku týchto dát. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto serveru. Každý užívateľ vstupuje na server Amor.sk a používa ho na vlastné riziko. Amor.sk nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním serveru Amor.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti serveru Amor.sk.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za užívateľom umiestnené a zverejnené fotografie, ako aj za obsah užívateľom uvedených textov.

Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Používanie webstránky Amor.sk je bezplatné pre ženy. Muži platia symbolické 2 € za 1 mesiac neobmedzenej komunikácie.

V prípade, že užívateľ chce zrušiť svoj profil na Amor.sk, môže tak urobiť kliknutím tu alebo kontaktovaním prevádzkovateľa emailom. Účty neaktívne dlhšie ako 4 mesiace môžu byť automatický zrušené.

Otázky, podnety alebo sťažnosti je možné zaslať prevádzkovateľovi na adresu admin@amor.sk

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť zverejnením.

Spracovanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

2. Na účely užívania služby používateľom, najmä vkladanie profilu a sprostredkovanie kontaktu medzi používateľmi, je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje používateľa.

3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej používateľ užívajú služby servera, a ktorej zmluvnou stranou je používateľ, ako subjekt osobných údajov.

4. V konkrétnych prípadoch môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.

5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Amor.sk ponúka.

6. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

7. Prevádzkovateľ bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné pre splnenie našich zmluvných a zákonných povinností.